مدال سفارشی تربیت بدنی شهرداری مشهد

مدال سفارشی تربیت بدنی شهرداری مشهد

برنزی برجسته

کیفیت خوب

توضیحات

مدال سفارشی تربیت بدنی شهرداری مشهد

برنزی برجسته

کیفیت خوب

برگشت به بالا